De instroom van vrouwelijke ICT’ers neemt jaar op jaar toe, maar het aantal vrouwelijke ICT’ers blijft nog steeds achter bij mannen. De laatste cijfers  van pr-eDICT tonen aan dat de sector aan het veranderen is. Nu is 81,5% van de ICT’ers man. Aangezien de ICT-branche met grote tekorten kampt, is het zonde dat de helft van de Nederlandse bevolking het beroep links laat liggen. Gelukkig lijkt hier de afgelopen jaren verandering in te komen. In 2020 is de groei van het aantal vrouwelijke ICT’ers 6,5% terwijl de groei van het aantal mannelijke ICT’ers 1,7% bedraagt.

“Het is goed nieuws dat de instroom van vrouwelijke ICT’ers toeneemt,” zegt Lotte de Bruijn, ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT. “Maar om de kloof te dichten moet de groei de komende jaren nog verder versnellen. Dat zorgt voor een meer representatieve en inclusieve sector en is bovendien belangrijk om het dringende tekort aan ICT-talent op te lossen.”

Arbeidsmarkt breekt open: verschillen tussen sectoren en beroepen verdwijnen

Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De behoefte aan ICT-specialisten groeit. Daarbij neemt de vraag naar ICT-vaardigheden toe bij vrijwel alle functies. In totaal werken er 542.000 mensen als ICT’ers, dit is 6% van de 9 miljoen werkenden in Nederland. Van alle ICT’ers werkt ruim 70% buiten de traditionele IT-sector(en). Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten
tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch waardoor een overstap naar andere beroepen in een andere sector eenvoudiger wordt. Digitalisering biedt dus kansen en vrouwen lijken die kansen nu te grijpen wat de diversiteit binnen de arbeidsmarkt ICT ten goede komt.

Omscholing

Vanuit de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), waar CA-ICT (het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT) partner van is, wordt gewerkt aan een opschalingsplan rondom regionale initiatieven voor om- en bijscholing naar ICT-professionals. Een aantal van deze initiatieven richt zich ook specifiek op het inclusiever maken van de ICT-sector. Met het plan willen we door een investering van 80 miljoen in vier jaar tijd 36.000 extra mensen opleiden en om- en bijscholen en daarbij in totaal 12.000 bedrijven
betrekken.

pr-eDICT: actuele informatie over de arbeidsmarkt

Kerndoelstelling van CA-ICT is om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.pr-eDICT is het expertisecentrum digitalisering en ICT van het CA-ICT, het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de arbeidsmarkt ICT in brede zin. Er wordt informatie van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om data over onderwijsinstroom en -uitstroom,
doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt voor ICT’ers en vacatures. De cijfers van pr-EDICT zijn gebaseerd op definities en beroepen die passen bij de digitaliserende economie. Cijfers van UWV zijn gebaseerd op de door het CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen. Hierdoor komt het aantal ICT’ers in pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT’ers volgens het UWV.

Een overzicht van alle cijfers van 2020 is terug te vinden op de website www.pr-edict.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: info@caict.nl