4.4 Premievrijstelling marginale arbeid

Met de Premievrijstelling Marginale Arbeid wordt beoogd om werkgevers te stimuleren mensen in een uitkeringssituatie aan te nemen voor kortdurend werk (zoals seizoensgebonden werk). Dit door de kosten van arbeid voor deze doelgroep te verlagen, in de vorm van een vrijstelling van de af te dragen premies werknemersverzekeringen.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De doelgroep van de regeling zijn werkgevers die een werknemer aannemen voor een duur van ten hoogste zes aaneengesloten weken. De werknemer moet als bij UWV als werkzoekende geregistreerd zijn en direct voordat hij in dienst trad recht hebben een uitkering, inkomensvoorziening of op arbeidsondersteuning. Verder geldt dat de betreffende uitkeringsgerechtigde in het kalanderjaar niet eerder bij de betreffende werkgever in dienst is geweest en voor de uitkeringsgerechtigde in het betreffende kalenderjaar niet eerder een vrijstelling is verleend.

SUBSIDIE

Het financiële voordeel bedraagt het totaalbedrag aan premies werknemersverzekeringen dat de werkgever normaal gesproken zou moeten afdragen voor de werknemer.
De regeling kent geen budget, wanneer aan de eisen wordt voldaan kan de premiekorting dus altijd worden toegepast.

AANVRAGEN

Een verzoek om vrijstelling moet vóór het einde van de dienstbetrekking van de betreffende medewerker worden ingediend bij de Belastingdienst. Het financiële voordeel wordt genoten via de aangifte loonheffingen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastingdienst.