4.3 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

Met de Premiekorting Arbeidsgehandicapte Werknemer wordt beoogd mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Dit door de kosten van arbeid voor deze doelgroep te verlagen in de vorm van een aftrekpost op de aangifte loonheffingen.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Werkgevers die een werknemer aannemen die behoort tot de doelgroep van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer kan ook worden toegepast als een werkgever een werknemer in dienst neemt die om andere redenen tot de doelgroep arbeidsgehandicapten kan worden gerekend, bijvoorbeeld van wege het recht op een WIA-uitkering

SUBSIDIE

De toe te passen premiekorting bedraagt € 2.000 per jaar bij een dienstverband van 36 uur wanneer de werknemer behoort tot de doelgroep van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Bij een parttime dienstverband is dit bedrag evenredig lager. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag dat de werkgever aan premies betaalt. Indien de werknemer tot een andere doelgroep behoort dan de doelgroep, dan kan het voordeel in bepaalde gevallen € 7.000 bedragen bij een dienstverband van 36 uur of meer. De regeling kent geen budget, wanneer aan de eisen wordt voldaan kan de premiekorting dus altijd worden toegepast.

AANVRAGEN

Er is geen aanvraag, toestemming of verklaring nodig om de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe te passen. Het financiële voordeel wordt genoten via de aangifte loonheffingen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastdingdienst.