4.2 Premiekorting oudere werknemer

Met de Premiekorting Oudere Werknemer wordt beoogd mensen met een uitkering, die ouder zijn dan 55 jaar, meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Dit door de kosten van arbeid voor deze doelgroep te verlagen in de vorm van een aftrekpost op de aangifte loonheffingen.

DOELGROEP/ BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Werkgevers die een werknemer aannemen die ouder is dan 55 jaar en direct, voorafgaand aan de indiensttreding een uitkering ontving, bijvoorbeeld op grond van de WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-,Participatiewet-, IOAW-, IOAZ- of WIK.

SUBSIDIE

De toe te passen premiekorting bedraagt € 7.000 per jaar bij een dienstverband van 36 uur. Bij een parttime dienstverband is dit bedrag evenredig lager. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag dat de werkgever aan premies betaalt. De premiekorting mag maximaal drie jaar worden toegepast (of korter indien de medewerker de AOW-leeftijd binnen drie jaar bereikt). De regeling kent geen budget, wanneer aan de eisen wordt voldaan kan de premiekorting dus altijd worden toegepast.

AANVRAGEN

Om de premiekorting oudere werknemer toe te passen, dient de werkgever te beschikken over een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente). De werknemer (of de werkgever, indien deze is gemachtigd door de werknemer) vraagt deze verklaring aan. Het financiële voordeel wordt genoten via de aangifte loonheffingen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastingdienst.