Het Kabinet gaat 15 miljoen euro extra investeren in het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid op het gebied van ICT en innovatie. Daarover informeerde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer op 26 februari. Daarnaast wordt er ook extra geld gereserveerd ter verbetering van de innovatiekracht van het MKB (18 miljoen) en voor meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (42 miljoen).
De drie maatregelen moeten leiden tot toegevoegde waarde voor de economie en een bevordering van toepassing van kennis door innovatieve bedrijven.
Staatssecretaris Keijzer: “MKB-ondernemers hebben een doorslaggevende rol als het gaat om innovatie. We moeten hen blijven stimuleren om kennis vanuit publiek onderzoek te benutten. Samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen krijgen daarom extra ondersteuning van het Kabinet om daarmee onze sterke internationale positie als kenniseconomie verder uit te bouwen. Het beschikbaar stellen van een verhoogd budget voor onderzoek en ontwikkeling zorgt uiteindelijk bij onze ondernemers voor meer inkomsten en banen.”
Visie CA ICT

Samenwerking tussen de sector en opleidings- en kennisinstellingen is cruciaal in (door)ontwikkeling van (potentiële) werknemers in de ICT-sector en daaraan verwante functiegebieden en zodoende om het ontstane gat op de arbeidsmarkt te dichten.
De extra investering vanuit het Kabinet in de innovatiekracht van het MKB en het aanhaken van kennisinstellingen biedt voor 2018 een broodnodige extra impuls.
Toegepast onderzoek is onmisbare basis voor innovatief ondernemen
De Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek (TO2) krijgen vanuit het Kabinet 42 miljoen euro extra te besteden. Deltares, Marin, NLR, TNO/ECN en Wageningen Research ontwikkelen technologische oplossingen voor uitdagingen op het gebied van hightech, voeding, energie, veiligheid en water.
De verdeling van deze middelen over deze zogenoemde TO2-instellingen wordt mede gebaseerd op de mate waarin instellingen aansluiten bij marktbehoeften: welke kennis draagt bij aan innovatief ondernemerschap. Daardoor investeert het kabinet conform het Regeerakkoord extra in kennisgebieden waarin Nederland economisch voorop wil lopen.