e-Skills: van fundamenteel belang voor de creatieve industrie

Human capital – de vaardigheden die mensen inzetten in hun werk – vormt een belangrijke basis voor innovatie en concurrentie in verschillende sectoren zoals de creatieve industrie. Niet voor niets hebben de topsectoren human capital agenda’s opgesteld om vraag en aanbod van goed opgeleide werknemers goed op elkaar af te stemmen. De komende jaren gaat Alexander van Deursen, universitair docent aan de Universiteit Twente, zich bezighouden met e-skills voor de creatieve industrie en hoe deze verbeterd kunnen worden. Hij ontving NWO-financiering voor zijn project uit het programma ‘Human Capital: 21e eeuwse vaardigheden’.
Human Capital is een verzameling van vaardigheden zoals digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie en samenwerking die mensen inzetten in hun werk en belangrijk zijn voor bedrijven om innovatief en concurrerend te zijn. Hoewel informatie- en communicatietechnologie de afgelopen decennia steeds belangrijker zijn geworden, zijn de vaardigheden om hier optimaal mee om te gaan achtergebleven. Met name digitale vaardigheden – ook wel e-skills genoemd – zijn belangrijker geworden en van fundamenteel belang voor human capital, stelt projectleider Alexander van Deursen. “Wanneer het over de beroepsbevolking gaat, dan wordt vaak de term e-skills gebruikt, maar een eenduidige definitie is niet voor handen: het is wel een term die veel verschillende soorten en niveaus aan vaardigheden behelst. Enerzijds zijn er vaardigheden die te maken hebben met het gebruik van een medium zoals de computer (vaak ook wel knoppenkennis of technische vaardigheden genoemd), anderzijds zijn er vaardigheden die nodig zijn om met de inhoud van het medium te kunnen werken, bijvoorbeeld informatie, communicatie, content creatie, en strategische vaardigheden (ook wel hogere orde vaardigheden genoemd). Samen leveren e-skills een belangrijke bijdrage aan het gehele palet van vaardigheden die onder de noemer human capital vallen”.

e-Skills voor de creatieve industrie
Voor organisaties in de creatieve industrie zijn innovatie, creativiteit en ondernemerschap de basis voor hun producten en diensten. De creatieve industrie is de laatste jaren enorm gegroeid en wordt beschouwd als de aanjager van innovatie in de andere sectoren. Ondanks dat ICT een enorme rol speelt in de creatieve industrie, is er bij veel organisaties nog ruimte voor verdere ontwikkeling en worden de voordelen van ICT nog niet ten volle benut. Daardoor laat het Nederlandse bedrijfsleven kansen liggen. “Helaas weten we uit voorgaand onderzoek dat veel managers het niveau van hun personeel overschatten. De gedachte is dat wanneer er toch beperkingen optreden, tekortkomingen kunnen worden gerepareerd. Om het beoogde concurrentievoordeel te behalen, is het nodig de huidige en verwachte behoeften omtrent e-skills in kaart te brengen”.

Samenwerken met partners in de praktijk
In het project werkt Van Deursen samen met verschillende partijen die zich bezighouden met digitale vaardigheden. “CA-ICT heeft tot doel de optimale inzetbaarheid van mensen te verbeteren en zodoende de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Zij hebben een breed netwerk van organisaties die veel baat kunnen hebben bij de resultaten van het project. Als opleidings- en ontwikkelingsfonds voor ICT kunnen zij tevens helpen organisaties te koppelen aan de doelen van dit project. ECP is aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving, en richt zich daarbij onder andere op de vaardigheden van de beroepsbevolking. Ook zij hebben een breed netwerk dat we kunnen gebruiken voor de diverse onderzoeken. Het doel van ECDL is om de e-skills van de beroepsbevolking te verbeteren. Zij hebben daarvoor een uitgebreide testomgeving waarvan we in dit project gebruik kunnen maken,” licht Van Deursen toe.
Bijdragen aan theorie en praktijk

Het onderzoeksteam, dat naast Alexander bestaat uit twee hoogleraren, een postdoc en een AiO, gaat met behulp van verschillende wetenschappelijke methoden het onderzoek aanpakken. Er worden literatuur- en bureauonderzoek gedaan en interviews gehouden met verschillende managers. De onderzoekers gaan de e-skills van ongeveer 1.000 mensen die werken in de creatieve industrie testen en hen vragen stellen over de organisatie waar ze werken, hun functie, opleidingsniveau en hun loopbaan. “Voor de wetenschap levert het onder andere een theoretisch raamwerk voor e-skills dat gebruikt kan worden voor actuele metingen. Tevens wordt er theorie ontwikkeld omtrent de tol van arbeidssituaties op het vergaren en aanleren van e-skills”, zegt Alexander van Deursen, “meer beleidsgerichte relevantie ligt in de uitkomsten van het project. Hoe staat het er voor met het niveau van e-skills, en hoe kunnen we dit verbeteren? Eigenlijk is alle kennis die we in dit project op doen direct door te vertalen naar de praktijk.”

Meer informatie
Het NWO-programma Human Capital: 21e eeuwse vaardigheden is een samenwerking van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de topsector Creatieve Industrie en de topsectordoorsnijdende Sociale Infrastructuur Agenda. Het doel van dit programma is het verdiepen van wetenschappelijke kennis door verdere theorie- en conceptontwikkeling over 21e-eeuwse vaardigheden en samen met publieke en/of private partners cocreëren van kennis voor praktijktoepassingen.
De topsectoren geven in de human capital agenda’s (HCA’s) aan hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde arbeidskrachten zich de komende jaren ontwikkelen. In de HCA’s doen de topsectoren voorstellen om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.